جستجو در سایت
جستجو

تفاووت بیمه ازاد و اختیاری در تامین اجتماعی

۷, اسفند, ۱۳۹۶

این تفاوت علاوه بر نیاز داشــتن به حداقل ۳۰ روز سابقه قبلی برای متقاضیان بیمه اختیاری، به نوع خدماتی که ارائه میشود نیز مربوط میشــود. در بیمه اختیاری حق‌بیمه ۲۶ درصد مقطوع است که کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن را دربرمیگیرد ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعهدات به چند دسته به شرح زیر تقسیم میشود:

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با۱۲ درصد:
در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه میشود.
بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:
در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه میشود
بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ۱۸ درصد:
در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه میشود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمیشود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح میشوند که کال در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.
بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان، با ۱۸ درصد دستمزد توافق‌شده همراه هزینه درمان به صورت سرانه:
حق‌بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت ســرانه ماهانه دریافت میشود. ســرانه درمان هر سال توسط شورای عالی درمان تعیین میشود. در سال ۹۴ سرانه درمان ۲۷۰ هزار ریال تعیین شده بود و هنوز ســرانه درمان سال ۹۵ به تصویب نرسیده است. بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد پرداخت ۱۸ درصد حق‌بیمه و پرداخت ســرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب اســتفاده کامل از خدمات کامل سازمان به‌جز مواردی که در بیمه اجباری وجود دارد میشود. خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمیشود.—


1- بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دو نوع از بیمه هایی هستند که زیر مجموعه بیمه های خویش فرما می باشند . هر کدام شرایط خاص خود را دارند و تقریبا هیچ پیش نیازی ندارند . در بیمه های اختیاری شما به یک ماه سابقه بیمه برای شروع این بیمه نیاز دارید اما بیمه های حرف و مشاغل آزاد این 1 ماه را نیز نیاز ندارند . در بیمه های حرف و مشاغل آزاد باید شغل مشخص و تقریبا متکی به خودی داشته باشید هر چند معمولا با یک خود اظهاری می توان آن را حل کرد .

2-از نظر نوع بیمه های حرف و مشاغل آزاد، این بیمه به سه نوع تقسیم می گردد : 12 درصد ، 14 درصد و 18 درصد . به نرخ سال 1396 در بیمه  12 درصد شما 115 هزار تومان ، در بیمه 14 درصد شما 134 هزار تومان و در بیمه 18 درصد 172 هزار تومان می پردازید . اما در بیمه اختیاری باید 249 هزار تومان بپردازید . پس از نظر مبلغی در بیمه اختیاری باید مبلغ بیشتری بپردازید. اما یک نکته را فراموش نکنید. در بیمه حرف و مشاغل آزاد برای خودتان و هر عضو خانواده تان که بخواهند دفترچه درمانی داشته باشند (که قطعا می خواهند) باید نفری 32 هزار تومان بپردازید در حالیکه در بیمه اختیاری نیاز به پرداخت این پول نیست. پس اگر تعداد اعضای خانواده زیاد باشد مبلغ دفترچه درمانی نیز مبلغ زیادی می شود و باید با مبالغ قبلی جمع گردد.

3-شاید بپرسید تفاوت بیمه 12 درصد ، 14 درصد و 18 درصد در چیست ؟ در بیمه 12 درصد شما باید تا زمان بازنشستگی حق بیمه بپردازید و اگر خدای نکرده قبل از آن فوت کنید هیچ مستمری به خانواده تان تعلق نمی گیرد . در بیمه 14 درصد شما اگر قبل از بازنشستگی فوت هم کنید به خانواده تان مستمری تعلق می گیرد و در بیمه 18 درصد اگر قبل از بازنشستگی فوت کنید یا از کارافتاده شوید به شما مستمری تعلق می گیرد . بیمه اختیاری تمام مزایای بیمه 18 درصد دارد یعنی بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی را شامل می گردد .

4- یک فرق دیگر نیز بین بیمه های حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری وجود دارد . اگر بخواهید از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کنید در بیمه های اختیاری شما مبلغی نمی پردازید درحالیکه در بیمه های حرف و مشاغل آزاد باید برای درمانهای بستری 10 درصد و برای درمان های سرپایی 30 درصد کل مبلغ را به عنوان فرانشیز بپردازید. ممکن است این مبلغ به خصوص برای درمانهای بستری زیاد باشد . بنابراین اگر از دفترچه درمانی و مراکز سازمان زیاد استفاده می کنید این مورد را نیز در نظر بگیرید.

5- یکی دیگر از خدماتی که در بیمه اختیاری وجود دارد ولی در بیمه حرف و مشاغل وجود ندارد این است که شما می توانید از اروتز و پروتز اهدایی سازمان نیز بستگی به نیازتان در بیمه اختیاری استفاده کنید در حالیکه در بیمه های حرف و مشاغل آزاد چنین چیزی ندارید .

 

دریافت پیش نمایش نرم افزار