جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار تخصصی ناباروری

نرم افزار ناباروری

روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد. پس از ثبت اطلاعات عمومی بیمار در صورت نیاز اطلاعات سایر بخش ها مربوط به مراجعه جاری بیمار ثبت می گردد.
کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری به صورت آماری و نموداری را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

دریافت پیش نمایش نرم افزار